Copyright 2022 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

  1. Годишњи план рада школе за 2022-2023.годину
  2. Школски програм за први циклус 2022-2023.године
  3. Школски програм за други циклус 2022-2023.године
  4. Статут
  5. Правилник о раду
  6. Правилник о дисциплинској одговорности запосленог
  7. Правилник васпитно-дисциплинске одговорности ученика
  8. Правилник понашања ученика,запослених и родитеља
  9. Правилник о мерама безбедности ученика
10. Правилник о оцењивању ученика
11. Правилник о похваљивању и награђивању ученика
12. Завршни рачун за 2021.годину
13. Извештај о раду школе за 2021-2022
14. Извештај о раду директора за школску 2021-2022
15. План стручног усавршавања за 2022-2023
16. Школски развојни план за 2018-2022
17. Извештај о реализацији плана стручног усавршавања за шк. 2021-2022
18. Извештај о реализацији ШРП за школску 2021-2022
19. Извештај о реализацији завршног испита за школску 2021-2022
20. Извештај о мерама за обезбеђење квалитета за школску 2021-2022
21. Извештај о реализацији екскурзија за школску 2021-2022