Copyright 2022 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

Пландиште

Виши разреди

- наставнички

(01.09.2022. - 01.10.2022.)

(04.10.2022. - 20.06.2023.)

- ученички

(01.09.2022. - 01.10.2022.)

(04.10.2022. - 20.06.2023.)

Нижи разреди (1а,1б,2а,3a,4a,4б)

Маргита

Виши разреди

- наставнички

- ученички

Нижи разреди (1,2,3,4)

Јерменовци

Виши разреди 

- наставнички

Нижи разреди

Барице

Виши разреди

наставнички

- ученички

Нижи разреди ( 1-2.разред   3.разред )

Велики Гај

- (2,4.разред)

- (1,3.разред)