Copyright 2021 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

Пландиште

Виши разреди

наставнички

- ученички

Нижи разреди (1а,1б,2а,3a,4a,4б)

Маргита

Виши разреди

наставнички

- ученички

Нижи разреди (1,2,3,4)

Јерменовци

Виши разреди   (5.разред)(6.разред)

Нижи разреди

Барице

Виши разреди

- наставнички

- ученички

Нижи разреди ( 1.разред   2.разред )

Велики Гај

Купиник