Copyright 2023 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

  1. Годишњи план рада школе за 2022-2023.годину
  2. Школски програм за први циклус 2022-2023.године
  3. Школски програм за други циклус 2022-2023.године
  4. Статут
  5. Правилник о раду
  6. Правилник о дисциплинској одговорности запосленог
  7. Правилник васпитно-дисциплинске одговорности ученика
  8. Правилник понашања ученика,запослених и родитеља
  9. Правилник о мерама безбедности ученика
10. Правилник о оцењивању ученика
11. Правилник о похваљивању и награђивању ученика
12. Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе
13. Завршни рачун за 2022.годину
14. Извештај о раду школе за 2021-2022
15. Извештај о раду директора за школску 2021-2022
16. План стручног усавршавања за 2022-2023
17. Школски развојни план за 2023-2028
18. Извештај о реализацији плана стручног усавршавања за шк. 2021-2022
19. Извештај о реализацији ШРП за школску 2021-2022
20. Извештај о реализацији завршног испита за школску 2021-2022
21. Извештај о мерама за обезбеђење квалитета за школску 2021-2022
22. Извештај о реализацији екскурзија за школску 2021-2022
23. Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
24. План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности за 2022
25. Извештај о спровођењу мера родне равноправности за 2022