Copyright 2023 - Зоран Ангеловски Основна школа "Доситеј Обрадовић" Војводе Путника 60 26360 Пландиште

Пландиште

Виши разреди

- наставнички

(01.09.2023. - 14.06.2024.)

- ученички

(01.09.2022. - 14.06.2024.)

Нижи разреди (1а,1б,2а,2б,3,4)

Маргита

Виши разреди

- наставнички

- (01.09.2023 - 14.06.2024.)

- ученички

- (01.09.2023. - 14.06.2024.)

Нижи разреди (1,2,3,4)

Јерменовци

Виши разреди 

- наставнички

Нижи разреди  (1а,2а; 1б,3б; 2б,4б)

Барице

Виши разреди

наставнички

- (01.09.2022 - 23.12.2022.)

 

- ученички

- (01.09.2022. - 23.12.2022.)

Нижи разреди ( 1-2.разред   3.разред )

Велики Гај

- (2,4.разред)

- (1,3.разред)